บริษัทพีอาร์ กับงานประชาสัมพันธ์

บริษัทพีอาร์ บริษัทประชาสัมพันธ์ ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ (PR Consult)

บทบาทบริษัทพีอาร์ กับงานประชาสัมพันธ์ ( Public Relations ) 

PR เป็นส่วนหนึ่งในหลักการทำการตลาด นอกเหนือจากกลยุทธ์ 4 P เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือขององค์กร ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนประสมของการสื่อสารทางการตลาดและมีความสำคัญอย่างยิ่ง นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย และการส่งเสริมการขายในรูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปของบริษัท ห้างร้าน สมาคมหรือหน่วยงานต่างๆ ย่อมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสื่อสาร อธิบายลักษณะ รูปแบบ และทำความเข้าใจให้สาธารณชนได้ทราบโดยทั่วกัน จึงจำเป็นที่ต้องให้ความสนใจต่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสาธารณชน โดยผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สาธารณชนมีทัศนคติ ความเชื่อหรือมุมมองที่ดีต่อองค์กร อันจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานอย่างราบรื่นในระยะยาวต่อไป

การประชาสัมพันธ์จะถูกใช้เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ บุคลากร สถานที่ แนวคิดและกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆขององค์กร เช่น การประชาสัมพันธ์เพื่อฟื้นและกระตุ้นความสนใจของลูกค้าต่อสินค้าที่ ตกต่ำลง การใช้การประชาสัมพันธ์เพื่อภาพลักษณ์ขององค์กรในเชิงบวก ต่อองค์กร และแบรนด์สินค้า รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อจัดการกับวิกฤติที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดในตัวสินค้าและบริการ หรือองค์กร เป็นต้น

ใส่ความเห็น

You have to agree to the comment policy.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.